Plein20 heeft momenteel helaas geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.
Als er weer ruimte is dan wordt dat op deze site vermeld.
Er is wel ruimte voor aanmeldingen voor de "Groep jongeren van 15 tot 18 jaar."
"Zie hiervoor onder Groep Jongeren"
Plein20 en Corona:
Binnen de regels van het RIVM probeert Plein20 zoveel mogelijk behandelingen face to face te laten plaatsvinden volgens bijgaande afspraken Corona tekst.
Indien gewenst vinden de sessies plaats via beeldbellen of wordt naar een ander alternatief gezocht.

 Aanmelding jongeren vanaf 12

 

Per 1 januari 2015 valt de kinder- en jeugd GZZ onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het recht op zorg blijft echter hetzelfde.

 

Jongeren kunnen worden aangemeld bij Plein20 wanneer zij een verwijzing hebben via huisarts, specialist of jeugdarts. Jongeren kunnen ook worden doorverwezen door één van de 22 Ouder Kind Teams (OKT) in Amsterdam.
Plein20 moet een beschikking (toestemmingsverklaring) aan de gemeente vragen voor de vergoeding van de behandeling.

Jongeren kunnen zichzelf bij Plein20 aanmelden, maar ook ouders kunnen hun zoon of dochter aanmelden.
Voor jongeren tot 16 jaar geldt dat zowel zij als hun ouders moeten instemmen met de aanmelding.

Aanmelden bij Plein20 kan telefonisch 020-6796972 of per e-mail: info@plein20.nl .

Plein20 neemt zo snel mogelijk na de telefonische of schriftelijke aanmelding contact op om te beoordelen of hulp geboden kan worden.
Is dit niet het geval dan wordt een advies voor doorverwijzing gegeven.

Het eerste intakegesprek kan pas plaatsvinden als:

1. De ouders of de jongere een verwijsbrief van de huisarts hebben gekregen, of als de jongere een beschikking heeft van de gemeente Amsterdam via het OKT

2. Het aanmeldingsformulier met de persoonsgegevens voor het aanmaken van een dossier is ingevuld en geretourneerd. 

Plein20 heeft een zogenaamd ROM-systeem om de effectiviteit van de behandeling te meten.
Voorafgaand aan het eerste gesprek wordt u verzocht een eerste vragenlijst m.b.t. de klachten in te vullen.
Aan het eind van de behandeling wordt deze vragenlijst herhaald samen met een klanttevredenheidslijst. 
Deze lijsten verstuurd via uw email door Embloom .
De worden geanononimiseerd voor verder onderzoek door de gemeente.

 

Intakeprocedure

Het eerste gesprek staat in het teken van kennismaking en probleeminventarisatie.
Hiervoor wordt de jongere samen met zijn ouders uitgenodigd.

Als de ouders gescheiden zijn, worden er twee aparte gesprekken gevoerd. 

Ook bij jongeren boven de 18 jaar, die nog bij hun ouders wonen, wordt gestreefd naar een gezamenlijke start.  

Vervolgens zijn er drie tot vijf diagnostische gesprekken met de jongere alleen.

In deze periode vindt er ook een gesprek met alleen de ouders plaats.  
De gesprekken zijn gericht op verheldering van de problematiek.
De intakeprocedure wordt afgerond met het adviesgesprek waarin de diagnose besproken wordt en een behandelingsvoorstel wordt gedaan.

Vervolgens wordt in overleg met de jongere en zo nodig zijn ouders een behandelingsovereenkomst afgesloten.

Bij Plein20 is het gebruikelijk dat de huisarts zowel bij de start van de behandeling als na afsluiting  van de behandeling op de hoogte worden gesteld van de bevindingen door het sturen van een ‘huisartsbrief’.