Plein20 heeft momenteel helaas geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.
Als er weer ruimte is dan wordt dat op deze site vermeld.
Er is wel ruimte voor aanmeldingen voor de "Groep jongeren van 15 tot 18 jaar."
"Zie hiervoor onder Groep Jongeren"

 

Praktijkbeleid Plein20 m.b.t. het coronavirus.

In aansluiting op de laatste berichtgeving van het RIVM omtrent de verspreiding van het coronavirus willen wij het besmettingsgevaar tot een minimum beperken.
Dit betekent:

  • Dat face to face gesprekken in de praktijk tot en met 28 april a.s. opgeschort worden.
  • In overleg kan een reeds lopende behandeling telefonisch of met beeld via de beveiligde omgeving van de Signal-app plaatsvinden.
  • In urgente gevallen die niet kunnen wachten, kan een afspraak op de praktijk gemaakt worden.
  • Dat wij in het geval van een face to face afspraak geen handen schudden en u vragen thuis te blijven bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts.
    Wij zullen daarvoor geen kosten in rekening brengen.
  • We zullen zelf contact met u opnemen over reeds geplande afspraken.
    Laat ons gerust weten als je nog vragen hebt. 

 

 

 

Algemene voorwaarden


Informatie over wetgeving met betrekking tot de Geestelijke Gezondheidszorg. 

1. De Wet BIG (inclusief Besluit Psychotherapeut) 

Het beroep psychotherapeut is een wettelijk geregeld beroep.
Alleen zij die ingeschreven zijn in het BIG-register mogen de beroepstitel voeren.
Er geldt een publiekrechtelijk tuchtrecht.
Op deze wijze worden waarborgen geboden voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

2. De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
Deze wet regelt de juridische relatie tussen cliënt en hulpverlener.
De WGBO regelt onder meer het recht van de cliënt op informatie, op geheimhouding van zijn gegevens en inzage in het eigen dossier.
Daarnaast is er een aantal plichten omschreven, zoals de plicht van de hulpverlener tot een deugdelijke verslaglegging. Dit alles moet een bijdrage leveren aan een goede kwaliteit van zorg.

3. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt de bescherming van persoonsgegevens.
Cliënten hebben het recht: - om te weten waar hun persoonsgegevens voor worden gebruikt. - op inzage en correctie van gegevens die een hulpverlener over hen heeft. - op verzet tegen het gebruik van persoonsgegevens. Volgens het College Bescherming Persoonsgegevens is de vrijgevestigd psychotherapeut zijnde BIG-geregistreerd vrijgesteld van melding van persoonsregistratie bij de WBP. Zie daarvoor het betreffende onderdeel van het Vrijstellingsbesluit.

4. De Wet Klachtrecht Cliënten in de Zorgsector (WKCZ).
Deze wet geeft aan dat iedere hulpverlener en zorginstelling dient te beschikken (verplichting) over een klachtencommissie en een klachtenregeling. Doel van deze wet is allereerst dat op laagdrempelige wijze aan cliënten de mogelijkheid geboden wordt over de al dan niet geboden zorg te klagen. Naast de hierboven genoemde wetten is de Beroepscode van belang, waarin regels worden geformuleerd voor de beroepsuitoefening van psychotherapeuten.

5. De Beroepscode voor Psychotherapeuten (NVP, 1989)
Bij het tuchtrecht is deze beroepscode een belangrijk instrument om te bepalen of een psychotherapeut zich heeft gehouden aan de voor de beroepsgroep geldende gedragsregels en normen t.a.v. de beroepsuitoefening.