Plein20 heeft momenteel helaas geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.
Als er weer ruimte is dan wordt dat op deze site vermeld.
Er is wel ruimte voor aanmeldingen voor de "Groep jongeren van 15 tot 18 jaar."
"Zie hiervoor onder Groep Jongeren"
Plein20 en Corona:
Binnen de regels van het RIVM probeert Plein20 zoveel mogelijk behandelingen face to face te laten plaatsvinden volgens bijgaande afspraken Corona tekst.
Indien gewenst vinden de sessies plaats via beeldbellen of wordt naar een ander alternatief gezocht.

Klachten- en geschillenregeling:Klachtenprocedure:

Een psychotherapeut is verplicht zich bij de uitoefening van zijn beroep te houden aan bepaalde regels. Deze regels staan in de Beroepscode voor psychotherapeuten. De Beroepscode is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).
Verder zijn de volgende wettelijke bepalingen van toepassing op het handelen van psychotherapeuten: de WGBO, de WBP en de Klachtwet.
Bij een eventuele klacht stellen we het op prijs als u ons daarvan in kennis stelt. Plein20 zal u dan een gesprek aanbieden dat specifiek op de klacht en de eventuele oplossing ervan gericht is.
Komen we er samen niet uit of wilt u liever een neutrale beoordeling, dan kunt u ook een klacht indienen bij de beroepsorganisatie waar de medewerker(s) van Plein20  bij aangesloten is:

Voor klachten over de behandelingen van kinderen en jongeren onder de 18 jaar, die de behandeling vergoed krijgen door de gemeente, is er een eigen klachtregeling.
U kunt zich wenden tot:
https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-jongeren-18-jaar

Voor klachten over behandelingen voor volwassenen (18 jaar en ouder) en voor jongeren onder de 18 die hun behandeling zelf (of hun ouders) betalen, kunt u zich wenden tot:
https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen

De geschillenregeling is hier te vinden : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.

LVVP
Maliebaan 87,
3581 CG 
Utrecht