Plein20 heeft weer ruimte voor aanmeldingen kinderen, jongeren  en jongvolwassenen.

Aanmeldformulieren:      voor kinderen/jongere      voor jongvolwassenen

Klachten- en geschillenregeling:Klachtenprocedure:

Een psychotherapeut is verplicht zich bij de uitoefening van zijn beroep te houden aan bepaalde regels. Deze regels staan in de Beroepscode voor psychotherapeuten. De Beroepscode is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Verder zijn de volgende wettelijke bepalingen van toepassing op het handelen van psychotherapeuten: de WGBO, de WBP en de Klachtwet. Bij een eventuele klacht stellen we het op prijs als u ons daarvan in kennis stelt. Plein 20 zal u dan een gesprek aanbieden dat specifiek op de klacht en de eventuele oplossing ervan gericht is. Komen we er samen niet uit of wilt u liever een neutrale beoordeling, dan kunt u ook een klacht indienen bij de beroepsorganisatie waar de medewerker(s) van Plein20  bij aangesloten is:

Klachtencommissie LVVP t.a.v. mr. N. van den Burg Postbus 13086 3507 LB Utrecht Het e-mailadres is: klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl Klachtenreglement LVVP Wet Klachtrecht Clienten Zorgsector (WKCZ)
De geschillenregeling is hier te vinden : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. 
LVVP, Maliebaan 87,
3581 CG te Utrecht
Website: www.nvvp.nl