Plein20 heeft momenteel helaas geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.
Als er weer ruimte is dan wordt dat op deze site vermeld.
Er is wel ruimte voor aanmeldingen voor de "Groep jongeren van 15 tot 18 jaar."
"Zie hiervoor onder Groep Jongeren"

 

Praktijkbeleid Plein20 m.b.t. het coronavirus.

In aansluiting op de laatste berichtgeving van het RIVM omtrent de verspreiding van het coronavirus willen wij het besmettingsgevaar tot een minimum beperken.
Dit betekent:

  • Dat face to face gesprekken in de praktijk tot en met 28 april a.s. opgeschort worden.
  • In overleg kan een reeds lopende behandeling telefonisch of met beeld via de beveiligde omgeving van de Signal-app plaatsvinden.
  • In urgente gevallen die niet kunnen wachten, kan een afspraak op de praktijk gemaakt worden.
  • Dat wij in het geval van een face to face afspraak geen handen schudden en u vragen thuis te blijven bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts.
    Wij zullen daarvoor geen kosten in rekening brengen.
  • We zullen zelf contact met u opnemen over reeds geplande afspraken.
    Laat ons gerust weten als je nog vragen hebt. 

 

 

 


PRIVACYSTATEMENT Maatschap Plein20


Maatschap Plein20, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34370815, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Maatschap Plein20 met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Maatschap Plein20 persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) patiënten;
b. sollicitanten;
c. alle overige personen die met Maatschap Plein20 contact opnemen of van wie Maatschap Plein20 persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Maatschap Plein20 verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. video-opnames tijdens sessies,
toepassingen voor e-health

3. Doeleinden verwerking
Maatschap Plein20 verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. het verbeteren van de praktijkwebsite www.plein20.nl
d. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
e. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond
Maatschap Plein20 verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
Maatschap Plein20 kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Maatschap Plein20 persoonsgegevens verwerken. Maatschap Plein20 sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Maatschap Plein20 deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Maatschap Plein20 deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER
Maatschap Plein20 geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Maatschap Plein20 ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens
Maatschap Plein20 bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Maatschap Plein20 hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst en bij jongeren 15 jaar nadat zij 18 jaar geworden zijn;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
e. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement
Maatschap Plein20 kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Maatschap Plein20 gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Maatschap Plein20 te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Maatschap Plein20 door een e-mailbericht te sturen naar admin@plein20.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Maatschap Plein20 persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Maatschap Plein20 door een e-mailbericht te sturen naar admin@plein20.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Plein20 is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres:Van Tuyll van Serooskerkenplein 1
1076 LX Amsterdam
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 34370815 0000 000009888543
Telefoon: 020-6796972
E-mailadres:admin@plein20.nl