Plein 20

Dossiervoering en privacy


Van de behandeling wordt een elektronisch dossier bijgehouden. Dit dossier is een op zichzelf staand dossier. Het is niet gekoppeld aan het landelijke Electronisch Patienten Dossier.
Wij zijn volgens de wet verplicht je dossier na afloop van de behandeling 20 jaar te bewaren. Je hebt recht op inzage in jouw dossier. Hiervoor dien je een afspraak te maken.


Als psychotherapeut, klinisch psycholoog en GZ-psycholoog hebben wij een beroepsgeheim. De gesprekken met jou zijn vertrouwelijk. Overleg met derden vindt alleen plaats met jouw toestemming. Ook het verstrekken van informatie aan derden vindt alleen plaats met jouw toestemming.

Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen nemen wij deel aan verschillende intervisiegroepen, waarin anoniem gesproken wordt over zowel de indicatiestelling (wat is er aan de hand en wat is er nodig) als de behandeling.

Bij het in rekening brengen van de behandeling van kinderen en jeugdigen aan de gemeente wordt gescheiden van de factuur een specificatie aangeleverd met daarop geboortedatum, BSN-nummer, woonplaats, code behandeling en naam van de verwijzer.
Voor verdere informatie over ons privacybeleid, naar aanleiding van de Europese privacywet (AVG), kun je onderstaand privacystatement lezen.


Maatschap Plein20, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34370815, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Maatschap Plein20 met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing
Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Maatschap Plein20 persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) patiënten;
b. sollicitanten;
c. alle overige personen die met Maatschap Plein20 contact opnemen of van wie Maatschap Plein20 persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Maatschap Plein20 verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. video-opnames tijdens sessies, toepassingen voor e-health

3. Doeleinden verwerking
Maatschap Plein20 verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. het verbeteren van de praktijkwebsite www.plein20.nl
d. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
e. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond
Maatschap Plein20 verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
Maatschap Plein20 kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Maatschap Plein20 persoonsgegevens verwerken. Maatschap Plein20 sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Maatschap Plein20 deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Maatschap Plein20 deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER
Maatschap Plein20 geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Maatschap Plein20 ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens
Maatschap Plein20 bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Maatschap Plein20 hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst en bij jongeren 20 jaar nadat zij 18 jaar geworden zijn;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
e. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement
Maatschap Plein20 kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Maatschap Plein20 gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat je bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
Je hebt het recht Maatschap Plein20 te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kun je contact opnemen met Maatschap Plein20 door een e-mailbericht te sturen naar info@plein20.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Maatschap Plein20 persoonsgegevens verwerkt, kun je contact opnemen met Maatschap Plein20 door een e-mailbericht te sturen naar info@plein20.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Plein20 is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres
Van Tuyll van Serooskerkenplein 1
1076 LX Amsterdam
Kamer van Koophandel: 34370815 0000 000009888543
020-6796972
info@plein20.nl